Utmanande tider men Be-Ge koncernen står stark

Bokslutskommuniké 1 maj 2022 – 31 december 2022 för Be-Ge koncernen

Utmanande tider men Be-Ge koncernen står stark

Be-Ge Koncernens räkenskapsår som avslutades per 2022-12-31 är förkortat och omfattar perioden 1/5 2022 – 31/12 2022 (8 månader). Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under perioden.

För senaste 12-månadersperioden (1/1 – 31/12 2022) uppvisar koncernen både en omsättning och ett resultat som är de högsta i koncernens historia.

  • Koncernens omsättning under åttamånadersperioden uppgick till 949 MSEK och för senaste 12-månadersperioden 1/1 – 31/12 2022 till 1379 MSEK. Omsättningen föregående räkenskapsår 1/5 2021 – 30/4 2022 uppgick till 1 204 MSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 65 MSEK för perioden 1/5 – 30/4 2022. Med den osäkerhet som funnits i omvärlden med bl.a. krig i Ukraina, är resultatet bättre än förväntat. För senaste 12-månadersperioden 1/1 – 31/12 2022 uppgår resultatet till 89 MSEK, föregående räkenskapsår var resultatet 81 MSEK.
  • Koncernen hade 556 anställda, varav 154 personer är anställda i koncernens företag utomlands.
  • Investeringarna i verksamheterna uppgick under året till 51 MSEK (f.å. 45 MSEK).

Året har präglats av hög aktivitet inom transport- och infrastruktursegmenten. Det har medfört att koncernens tillverkande enheter inom Be-Ge Seating Division och Be-Ge Component Division fortsatt haft en hög efterfrågan. Problemen med leveranser av råmaterial och komponenter har succesivt förbättrats under året.

Prisökningarna på råmaterial har avtagit under året och en viss nedgång i prisbilden kan nu skönjas. De kraftigt höjda energipriserna i kombination med en allmän kostnadsinflation har emellertid lett till att produktionskostnaderna fortsatt att öka. De prishöjningar som koncernens tillverkande bolag genomfört har inte till fullo kompenserat för konstandsökningarna.

Efterfrågan på nya fordon har fortsatt varit god inom Vehicle Division och leveranstiderna har successivt förbättrats. Detta i kombination med god efterfrågan i servicemarknadssegmentet har resulterat i ett bra år för division. 

Be-Ge Företagens ABs vd och koncernchef Håkan Hjalmarsson kommenterar:
”Räkenskapsåret har innehållit stora utmaningar för koncernen: En inflation som legat på historiskt höga nivåer, skenande energipriser, fortsatt kring i Ukraina samt en höjning av styrräntan. Trots detta uppnår Be-Ge koncernen ett mycket bra resultat, där senaste 12-månadernsperioden är den bästa i koncernens historia. Utöver en god underliggande efterfrågan har detta möjliggjorts genom en imponerande insats av alla medarbetare inom Be-Ge. Med engagemang och flexibilitet har de svårigheter som verksamheterna ställs inför kunnat lösas.

Under året har Be-Ge koncernen fortsatt sin satsning på hållbarhet genom investeringar i bl.a. solpaneler och en miljövänlig biltvätt. Automationsinvesteringar har även genomförts där satsning på en modern fiberlaster i Be-Ge Plåtindustri AB är den som sticker ut. Även för kommande räkenskapsår har styrelsen i Be-Ge Företagen AB beslutat om ett omfattande investeringsprogram.

Det finns både utmaningar och osäkerhet att beakta för räkenskapsåret 2023.  Fortsatt hög aktivitet avseende olika infrastruktursatsningar och den gröna omställningen till en fossilfri fordonsflotta skapar emellertid stora affärsmöjligheter utifrån hur koncernens företag är positionerade. Tillsammans med en stark ekonomisk ställning skapas goda förutsättningar för Be-Ge att ta ytterligare steg framåt”.

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.