Hållbarhetsredovisning för
Be-Ge koncernen


Koncernen varit verksam i mer än 85 år och under föregående verksamhetsår 2019-20 togs koncernens första hållbarhetsredovisning fram. Rapporten tog sitt avstamp i verksamhetsåret 2019-20, som är tänkt att fungera som basår för uppföljning av utfallet för kommande år. Hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2020-21 innehåller således en beskrivning av förändringen mellan åren.

Rapporten beskriver koncernens målsättning inom de olika hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och personal, mänskliga rättigheter och korruption. Härutöver redovisas även verksamhetens risker och påverkan i förhållande till dessa områden.

Be-Ge Företagen AB och dess dotterbolags viktigaste mål är att skapa mervärde för kunder, samarbetspartners, anställda och ägare. Ansvar för miljö, socialt ansvar och personal, mänskliga rättigheter och en affärsetik som motverkar korruption, blir därför en viktig del för att målen skall kunna uppnås utan att komma i konflikt med koncernens ambitioner kring hållbar utveckling.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning för att läsa mer.