Resultat 2019/2020


Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.

RESULTAT
2019/20 2018/19 2017/18
RESULTATPOSTER
Fakturerad försäljning 1 193 983 1 137 670 1 048 095
Rörelseresultat 49 797 67 158 62 011
Resultat efter finansiella poster 53 700 70 852 65 075
Årets resultat 41 416 55 049 51 282

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 4,5 6,2 6,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,2 14,3 14,9
Avkastning på eget kapital, % 8,0 11,5 12,0
Soliditet, % 76,1 71,5 69,2
Investeringar 29 171 14 220 61 472

Definitioner  

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4