Resultat 2017/2018


Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.


RESULTAT
Belopp i kkr 2017/18 2016/17 2015/16
RESULTATPOSTER
Fakturerad försäljning 1 048 095  914 810 838 907
Rörelseresultat 63 761  57 052 58 141
Resultat efter finansiella poster 65 075  56 984 58 843
Årets resultat  51 282  43 286 44 785

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 6,2 6,2  7,0
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,6 13,3  15,5
Avkastning på eget kapital, % 12,0 11,2  12,8
Soliditet, % 69,2 71,6  67,3
Investeringar 61 472 47 544  49 589

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4