Höga utleveransnivåer och ett starkt resultat för 2023

Bokslutskommuniké 1 januari 2023 – 31 december 2023 för Be-Ge koncernen.

Höga utleveransnivåer och ett starkt resultat för 2023

Be-Ge Koncernens bokslut för räkenskapsåret som avslutades per 2023-12-31 visar att verksamheterna fortsatt levererar goda resultat. Koncernen går in i jubileumsåret 2024, då Be-Ge fyller 90 år, som en familjeägd och fortsatt välkonsoliderad koncern.

  • Koncernens omsättning ökade med 125 MSEK jämfört med 12-månadersperioden 2022 och uppgick till 1 505 MSEK. Omsättningen har ökat i koncernens samtliga tre divisioner, men framförallt inom stolsdivisionen (Seating Division).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 134 MSEK, för 12-månadersperioden 1/1-31/12 2022 var resultatet 89 MSEK, en ökning med 45 MSEK eller 50%. Resultatet har förbättrats både för Be-Ge Seating Division och Be-Ge Component Division, medan Be-Ge Vehicle Division har ett något lägre resultat jämfört med föregående år.
  • Koncernen hade 563 anställda, varav 160 personer är anställda i koncernens företag utomlands.
  • Investeringarna i verksamheterna uppgick under året till 41 MSEK (f.å 51 MSEK).

Räkenskapsåret 2023 har präglats av geopolitisk oro, hög inflation, höjda räntor och svag valuta. Bolagen i koncernen har trots de utmaningar detta inneburit levererat resultat som överträffat förväntningarna.

Koncernens kunder inom transport- och infrastruktursegmenten har haft höga ingående orderstockar och långa leveranstider för sina produkter. En fortsatt god efterfrågan inom segmenten i kombination med en minskning av ingående orderstockars storlek, har medfört en hög efterfrågan och utleveransnivå för koncernens tillverkande företag. Resultaten inom både Seating Division och Component Division är därför mycket tillfredställande och Seating Division uppvisar både en omsättning och ett resultat som är de högsta i divisionens historia.

För fordonsdivisionen (Vehicle Division) har efterfrågan på nya fordon påverkats negativt av ränteläget under året. Vid ingången av räkenskapsåret hade emellertid bolagen många fordon, både lastbilar och personbilar, i orderstocken. Då tillgången till fordon förbättrats under 2023 har utleveranserna därför legat på höga nivåer. Detta i kombination med en fortsatt bra servicemarknad, har resulterat i ett bra år för divisionen.

Be-Ge Företagen ABs vd och koncernchef Håkan Hjalmarsson kommenterar:
“Trots all osäkerhet som präglat verksamhetsåret 2023 har Be-Ge koncernen även detta år visat styrka och levererat ett mycket bra resultat. De segment som bolagen i koncernen arbetar mot har visat motståndskraft mot den lågkonjunktur delar av ekonomin drabbats av. Det i kombination med de mycket goda insatser våra duktiga medarbetare i Be-Ge-koncernen gör varje dag, har möjliggjort ett framgångsrikt 2023.

Under början av 2024 har en viss avmattning i efterfrågan kunnat skönjas. En inflation som sjunker och därmed sänkta räntor kan innebära att konjunkturen mjuklandar och att förutsättningar därmed finns för en uppgång inom en inte alltför avlägsen framtid.

Med lojala och kompetenta medarbetare, ett framgångsrikt 2023 och en stark balansräkning gör att
Be-Ge ser fram mot jubileumsåret 2024 med tillförsikt.”

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.