Resultat 2016/2017


Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.


RESULTAT
Belopp i kkr 2016/17 2015/16 2014/15
RESULTATPOSTER
Fakturerad försäljning  914 810 838 907 796 619
Rörelseresultat  57 052 58 141 45 385
Resultat efter finansiella poster  56 984 58 843 47 083
Årets resultat  43 286 44 785 36 155

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 6,2 7,0  5,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,3 15,5  14,0
Avkastning på eget kapital, % 11,2 12,8  11,5
Soliditet, % 71,6 67,3  69,1
Investeringar 47 544 49 589  30 798

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4