Resultat 2015/2016


Be-Ge Koncernen är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Koncernen omfattar affärsområdena Be-Ge Seating division,
Be-Ge Component division och Be-Ge Vehicle division.


RESULTAT
Belopp i kkr 2015/16 2014/15 2013/14
RESULTATPOSTER
Fakturerad försäljning 838 907 796 619 745 815
Rörelseresultat 58 141 45 385 53 762
Resultat efter finansiella poster 58 843 47 083 55 721
Årets resultat 44 785 36 155 43 423

NYCKELTAL
Vinstmarginal, % 7,0 5,9 7,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15,5 14,0 18,4
Avkastning på eget kapital, % 12,8 11,5 15,5
Soliditet, % 67,3 69,1 70,9
Investeringar 49 589 30 798 15 037

Definitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto / Fakturerad försäljning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning – Icke räntebärande kortfristiga skulder

Avkastning på sysselsatt kapital
(Resultat efter finansnetto + Finansiella kostnader) /
Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Årets resultat/Genomsnittligt eget kapital

Soliditet
Justerat eget kapital / Totalt kapital

Verksamhetsåret
Perioden 1/5 – 30/4